Начало | Върховни съдилища | Тълкувателно решение № 6/2013 г. по т.д. № 6/2013 г. на ВКС, ОСГТК

Тълкувателно решение № 6/2013 г. по т.д. № 6/2013 г. на ВКС, ОСГТК

Размер на шрифта: Decrease font Enlarge font

Общото събрание на Гражданската и Търговската колегия на Върховния касационен съд постанови Тълкувателно решение № 6/2013 г. по тълкувателно дело № 6 по описа за 2013 година. Тълкувателното дело е образувано по предложение от заместник-председателите и ръководители на Гражданска и Търговска колегии на Върховния касационен съд за приемане на тълкувателно решение от Общото събрание на Гражданска и Търговска колегии по спорни въпроси, свързани с обезпечителното производство. По поставените въпроси ВКС приема следното:

1. Срокът по чл. 390, ал.3, изр. І-во ГПК за предявяване на бъдещия иск тече от постановяване на определението за допускане на обезпечението, освен в случаите на неспазен от съда срок по чл. 395, ал. 2 ГПК, когато срокът за предявяване на бъдещия иск тече от връчване на определението.

2. В хипотезата на чл. 390, ал. 3 във връзка с ал.1 ГПК, молителят доказва, че е предявил иска в определения срок с представяне пред съда по обезпечението на надлежни доказателства - препис от искова молба с отразена дата на постъпването й в съответния съд или съдебно удостоверение за същите факти. Съдът не отменя обезпечението, когато му е служебно известно, че искът е предявен в срок.

3. Налице е обезпечителна нужда за обезпечаване на искове за собственост чрез налагане на обезпечителна мярка „възбрана”.

 4. В случаите, при които вписването на исковата молба има оповестително - защитно действие е налице обезпечителна нужда от налагане на възбрана само при искане за допускане на обезпечение на бъдещ иск, както и в периода между постъпване на исковата молба в съда и вписването й по реда на Правилника за вписванията. 

5. Принадлежността на имуществото, предмет на обезпечението, към патримониума на ответника не е предпоставка за допускане на обезпечение чрез налагане на възбрана или запор.

6. Легитимирани да обжалват определението на съда по обезпечение на иска са ищецът при отказ да се допусне обезпечение или при допускането му при различни от исканите условия, ответникът и всяко лице, чиято правна сфера е накърнена от допуснатата обезпечителна мярка.

7. Определение на окръжен съд, постановено по частна жалба срещу определение на районен съд по молба за спиране на изпълнението по чл. 524 ГПК не подлежи на касационно обжалване освен в хипотезата на чл. 396, ал. 2, изр. 3 ГПК.

Пълният текст на решението с мотивите, както и особените мнения към него можете да прочетете на сайта на ВКС - http://www.vks.bg/ .

 

 

Оценка на новината

5.00

Етикети на новината:

Няма етикети за тази новина