Начало | Върховни съдилища | Образувано е тълкувателно дело № 7/2014 г. на ВКС, ГТК – по производството за отмяна на влезли в сила решения (Глава 24 ГПК)

Образувано е тълкувателно дело № 7/2014 г. на ВКС, ГТК – по производството за отмяна на влезли в сила решения (Глава 24 ГПК)

Размер на шрифта: Decrease font Enlarge font

Образувано е Тълкувателно дело № 7/2014 г. по описа на ВКС, Гражданска и Търговска колегия, за приемане на тълкувателно решение по някои въпроси, свързани с производството за отмяна на влезли в сила решения /Глава 24 ГПК/.

1. Представлява ли основание за отмяна на влязло в сила съдебно решение последващо тълкувателно решение, с което е дадено задължително тълкуване на приложим по делото закон в смисъл, различен от възприетия в решението;

2. Вписването на молбата за отмяна на влязло в сила съдебно решение, подлежащо на вписване, представлява ли изискване за нейната редовност и как следва да процедира съда, когато молбата за отмяна не е вписана съгласно чл.112, б.”к” от ЗС;

3. Подлежат ли на отмяна по реда на Глава 24 от ГПК решенията на окръжния съд, постановени по жалба срещу действията на съдебния изпълнител;

4. Подлежат ли на отмяна по реда на Глава 24 от ГПК влезлите в сила съдебни решения, постановени в производство по спорна съдебна администрация;

5. Кога е налице идентичност в предмета на влезлите в сила съдебни решения като основание за отмяна на неправилното решение по смисъла на чл.303, ал.1, т.4 във връзка с чл.307, ал.4 от ГПК;

6. Кои влезли в сила определения подлежат на отмяна по реда на чл.307 от ГПК;

7. Кой е началният момент на срока за подаване на молба за отмяна на влязло в сила въззивно решение по чл.303, ал.1, т.1 от ГПК в хипотезата, при която подадената от молителя касационна жалба е била върната с влязло в сила разпореждане /определение/;

8. Допустима ли е при действието на ГПК /в сила от 01.03.2008 г./ молба за отмяна на влязло в сила съдебно решение, постановено при действието на ГПК от 1952 г. /отм./, ако е изтекъл едногодишният срок по чл.232, ал.1 ГПК /отм./;

9. Какви са правомощията на ВКС в производството по чл.307 от ГПК, когато молбата за отмяна е подадена след изтичане на срока по чл.305 от ГПК;

10. Какви са правомощията на ВКС в производството по чл.307 от ГПК, когато молбата за отмяна не съдържа надлежни твърдения за наличието на годно основание за отмяна по смисъла на чл.303, ал.1, т.1-7 от ГПК и чл.304 от ГПК;

11. Допустимо ли е в производството пред ВКС, образувано по молба за отмяна на влязло в сила съдебно решение на основание чл.303, ал.1, т.5 от ГПК, събиране на доказателства за установяване на твърдяното от молителя нарушаване на правото му на участие в процеса;

12. Кой съд е компетентен да осъществи инстанционен контрол по отношение на разпореждане на първоинстанционен съд по чл.306, ал.2 от ГПК за връщане на молба за отмяна на влязло в сила решение;

13. Кой е „надлежния съд” по смисъла на чл.307, ал.3 от ГПК, на когото делото се връща за ново разглеждане при уважаване на молба за отмяна на влязло в сила съдебно решение на основанията, предвидени в чл.303, ал.1, т.1, 2 и 3 от ГПК.

Тълкувателното дело е образувано във връзка с противоречива практика на състави на ВКС.

 

Предложението за образуване на тълкувателното дело с цитирана противоречивата практика можете да прочетете на страницата на ВКС

Оценка на новината

0

Етикети на новината:

Няма етикети за тази новина